شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0939***9213
شرکت کنندگان هفته
+30 امتیاز
0937***7540
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0935***8680
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0936***3742
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0921***6437
شرکت کنندگان هفته
+30 امتیاز
0915***1595
شرکت کنندگان هفته
+22 امتیاز
0935***4027
شرکت کنندگان هفته
+23 امتیاز
0916***4466
شرکت کنندگان هفته
+29 امتیاز
0915***5700
شرکت کنندگان هفته
+29 امتیاز
0916***3968
شرکت کنندگان هفته
+17 امتیاز
0914***1843
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0937***5356
شرکت کنندگان هفته
+17 امتیاز
0911***1938
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0920***6591
شرکت کنندگان هفته
+30 امتیاز
0911***4692
شرکت کنندگان هفته
+29 امتیاز
0919***5605
شرکت کنندگان هفته
+17 امتیاز
0937***6971
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0911***7979
شرکت کنندگان هفته
+29 امتیاز
0937***4787
شرکت کنندگان هفته
+20 امتیاز
0911***4407
شرکت کنندگان هفته
+22 امتیاز
0915***6840
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0911***6532
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0920***6270
شرکت کنندگان هفته
+21 امتیاز
0919***4846
شرکت کنندگان هفته
+18 امتیاز
0935***1748
شرکت کنندگان هفته
+20 امتیاز
0912***1369
شرکت کنندگان هفته
+16 امتیاز
0917***8074
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0939***7504
شرکت کنندگان هفته
+22 امتیاز
0920***3114
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0939***5546
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0937***3173
شرکت کنندگان هفته
+20 امتیاز
0920***7219
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0912***8300
شرکت کنندگان هفته
+26 امتیاز
0919***6175
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0937***4502
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0936***5641
شرکت کنندگان هفته
+24 امتیاز
0915***9593
شرکت کنندگان هفته
+19 امتیاز
0919***5962
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0920***4181
شرکت کنندگان هفته
+21 امتیاز
0937***8526
شرکت کنندگان هفته
+20 امتیاز
0938***6401
شرکت کنندگان هفته
+28 امتیاز
0937***7101
شرکت کنندگان هفته
+28 امتیاز
0930***3706
شرکت کنندگان هفته
+17 امتیاز
0917***7884
شرکت کنندگان هفته
+27 امتیاز
0916***5985
شرکت کنندگان هفته
+25 امتیاز
0912***7671
شرکت کنندگان هفته
+15 امتیاز
0915***2223
شرکت کنندگان هفته
+18 امتیاز
0919***1654
شرکت کنندگان هفته
+18 امتیاز
0920***9095
شرکت کنندگان هفته
+22 امتیاز
0938***3932
تعرفه تبلیغات
تعرفه تبلیغات اسپانسرها
جایگاه های تبلیغاتی فوق العاده ای در انتظار شماست. تبلیغ در سایت های پر بازدید، یکی از قدیمی ترین و مرسوم ترین روش های بازاریابی اینترنتی است که هنوز هم تاثیر چشم گیری در این حوزه دارد. کمپ تبلیغاتی باورانه نیز می تواند در توسعه ی برند، کسب و کار و افزایش در آمد شما موثر واقع شوند. برای راحتی آگهی‌دهندگان، بسته‌هایی به صورت پیش‌فرض طراحی شده‌است. ما با بررسی کمپین‌های مختلف به این نتیجه رسیده‌ایم که شروع تبلیغات اینترنتی با بودجه‌ای کمتر از 100 هزار تومان هم می‌تواند اثربخش باشد و از طرفی هم بازخورد‌های مناسب برای تحلیل موفقیت کمپین را در اختیار شما قرار می‌دهد. هیچ نگرانی وجود ندارد.
تمام پلن ها شامل یک روز هدیه؛ از تیم بازاریابی باورانه می باشند.
تعداد بازدید های توضیحی در پلن ها به معنی حداکثر تعداد نمایش محتوای اسپانسر می باشد. بدین معنی که تعداد بازدید برای کاربر می تواند کمتر از این تعداد نیز باشد.
پلن آزمون
1
1,000
13,000تومان
پلن هماهنگی
3
2,000
25,000تومان
پلن شانس
7
7,000
650,000تومان
پلن برنزی
15
15,000
12,000تومان
پلن نقره ای
30
300,000
200,000تومان
پلن طلایی
60
400,000
400,000380,000تومان
پلن اختصاصی
30
300,000
500,000تومان